x

Aydınlatma Metni

AYDINLATMA METNİ

Şirketimizde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun, Sağlık Mevzuatı ve diğer hukuk kuralları çerçevesinde, kişisel veriler işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin korunmasına şirketimiz azami özeni göstermektedir. Kişisel verilerinizin güvenliği için gerekli her türlü tedbir alınmış ve gelişen teknoloji ve ihtiyaçlara göre alınmaya devam etmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e göre hazırlanmış bulunan aydınlatma metni aşağıda yer almaktadır.

 

1.VERİ SORUMLUSU

Veri Sorumlusu         : Bursa Euroclınıc Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi

Adres                         : Hacı İlyas Mah. Kıbrıs Şehitleri Cad. No:16/A Osmangazi / Bursa

Telefon No                : 0 224 2515000

Mail                          : bursa@eurofertil.com

2. KİŞİSEL VERİ

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgi

3.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Şirketimizce işlenen kişisel veri kategorileri, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere aşağıda kısaca belirtilmiştir.

a.Kimlik bilgileri

b.İletişim bilgileri

c.Sağlık verileri

d.Medeni Durum bilgileri

e.Vukuatlı nüfus kayıt bilgileri

f.SGK verileri

g.Kayıt (protokol ve klinik kayıt no) verileri

h.Yaptığınız iş (meslek) verileri

ı.Alışkanlık (Sigara,Alkol, diğer ) verileri

i.Zaman (Başvuru tarihi, tedavi başlama tarihi, işlem tarihi gibi)

j.Finans ( IBAN No, teşhis ve tedavi ücret bilgileri

k.Klinik içi kamera kaydı

l.Çağrı Merkezi ses kaydı

4.KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMACI

Şirketimizde kişisel veriler belirli, açık ve meşru amaçlar için, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve güncel, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere işlenmektedir.

Hastalarımıza ve hasta eşlerine ait kişisel veriler aşağıda sayılan amaçlarla işlenmektedir.

a.Kamu sağlığının korunması,   tıbbi teşhis ve tedavinin yürütülmesi,

b.Hastanın ve eşinin bilinmesi

c.Tedavi süreçlerinin takibi,

d.Muayene ve tedavilerinin yapılması,

e.Hastanın ve hastalığın geçmişinin bilinmesi,

f.Aktarma yapılan kuruluşların hizmetlerinin tesisi, sunulması

g.Tedavi için mevzuatın şart koştuğu koşulların varlığının ve devam ettiğinin bilinmesi ve denetlenmesi,

h.Protokol defterinin oluşturulması,

ı.Tedavi sürecinin takibi için klinik içi kayıt numarasının oluşturulması ve kullanılan programlara gerekli kayıt işlemlerinin yapılabilmesi

i.Sağlık Bakanlığı İl ve  ilçe sağlık müdürlükleri ile diğer yetkili ve görevli kamu kurumlarına zorunlu bilgilendirmenin yapılabilmesi,

j.Hasta ve hastanın talebi halinde yakınlarına ulaşılması bilgilendirme yapılması, davette bulunulması,

k.İletişim kurulması fatura ve diğer belgelerin oluşturulması ve ulaştırılması

l.Randevu verilmesi ve teyidinin yapılması

m.Varsa ücret iadesinin yapılması

n.Kampanyalar ve yeni gelişmeler hakkında bilgi verilmesi,  

o.Güvenliğin sağlanması

Hasta ve Hasta Eşi Dışındaki Kişilere ait (Ziyaretçi, şirket tedarikçileri ve sağlık hizmeti satıcılarımız ve diğer) kişisel veriler;

a.Sağlıklı ticari ilişkinin kurulabilmesi, geliştirilebilmesi ve süreçlerin yürütülmesi

b.Taleplerin iletilmesi, ürün ve hizmetlerden yeteri kadar yararlanılabilmesi,

c.Alım-satım  hizmet sözleşmesinin kurulması,

d.Tekliflerin sunulması ve alınması,

e.Siparişlerin verilmesi,

f.Sözleşmenin ifası ve ürün tesliminin gerçekleştirilmesi,

g.Ürün, irsaliye, faturanın alınması

h.Gerekli mali süreçlerin tamamlanması,

ı.Ödemelerin yapılabilmesi,

i.Talep ve şikayetlerin alınması ve iletilmesi,

j.Hizmet ve ürün, garanti, bakım onarım süreçlerinin yürütülmesi,

k.Ürün tanıtım ve kullanma yöntem ve amaçlarının öğrenilmesi ve açıklanması,

l.Güvenliğin sağlanması 

m.Mali ve hukuki süreçlerin yürütülmesi

n.Eğitim süreçlerinin yürütülmesi

amaçlarıyla işlenmektedir

5.KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilebilmesi, mevzuatın gerektirmesi ve hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için,

a.Sağlık Bakanlığı, İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü başta olmak üzere, aktarılması gereken idari ve resmi  makamlar ile yargı organlarına,

b.Kliniğimizin iş birliği yaptığı,  dış laboratuvar, yoğun bakım hizmeti, gibi sağlık hizmeti sağlayan diğer sağlık kuruluşlarına

c.Yetkili makamlara ulaştırılmak üzere veya şirketimizle tarafınız arasında başlamış ve/veya başlayacak hukuki süreçlerde (arabuluculuk, tahkim, dava, şikayet ) kullanılmak üzere şirket avukatına,

d.Gerekli mali işlemenin yapılabilmesi için  şirket mali müşavirine,

e.Belge tesliminin gerçekleştirilmesi amacıyla, kargo şirketlerine

f.SGK’lı hasta iseniz gerekli SGK işlemlerinin yapılabilmesi ve adınıza ödeme alınabilmesi için SGK’na

g.Ücret iadesi için bankalara

6.KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ        

Kişisel verileriniz aşağıdaki yöntemlerle toplanmaktadır.

a.Şirketimize gelmeniz   halinde sözlü, görsel, yazılı veya kamera kaydı yapılarak

b.Muayene ve tedavi sürecinde materyal alınması suretiyle

c.Muayene ve tadavi sürecine ilişkin sözleşme, onam formlarının doldurulması

d.Tahlil yapılması ile

e.Dış laboratuvar tahlil sonuçlarının alınması

f.Çağrı merkezimizi aramanız halinde verdiğiniz bilgilerin yazılım programına işlenmesi

g.Çağrı merkezimizle görüşmeleriniz  esnasında ses kaydı yapılması

h.İnternet sitesi ziyareti, internet sitesi üzerinden yapılan yazışmalar,  e-posta, telefon görüşmesi, SMS, Whatsapp uygulaması yöntemleriyle

ı.Facebook, Instagram, Youtube isimli sosyal medya platformları,

Yöntemleriyle işlenmektedir.     

7.KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASININ HUKUKİ SEBEBİ

a.Açık rızanız

b.Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

c.Bir sözleşmenin kurulması veya ifası,

d.Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi,

e.Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

f.İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması hukuki sebepleri ile işlenmektedir.

8.KVK 11. MADDESİNE GÖRE HAKLARINIZ        

Şirketimize; Hacı İlyas Mah. Kıbrıs Şehitleri Cad. No:16/A Osmangazi / Bursa adresine gelip kimlik kontrolünüzün teminini sağlayarak,

Sistemimizde kayıtlı bulunan e posta adresinizden , güvenli elektronik veya mobil imzanız ile şirketimizin bursa@eurofertil.com e-posta adresine,

Kimlik teyidiniz yapıldığı (noter ihtarnamesi gibi) diğer usullerle başvurarak ,

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel veriilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt İçinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişsel verileiniz silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Yukarıda (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde giderilmesini talep etmek haklarına sahipsiniz

Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

 

Kişisel veri sahibinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

 

KVK Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.

Saygılarımızla,

X

Hangi Merkezimiz ile İletişime Geçmek İstersiniz?